Ple municipal

El Ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern. A Folgueroles està integrat per 11 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l'alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, és la següent: 8 regidors i regidores de Desperta Folgueroles i 3 de Junts per Folgueroles.

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Calendari

El Ple celebra sessió ordinària, de forma habitual, l'últim dimarts de cada 2 mesos, a les 20 h, a la Sala de sessions de l'edifici de l'Ajuntament, Can Dachs (Plaça Verdaguer, 2). Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, del nombre de regidors i regidores.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania

En l'apartat següent podeu consultar les convocatòries i les actes dels plens municipals de 2018 fins a l'actualitat. La documentació corresponent als plens d'anys anteriors la podeu consultar a l'Acció de Govern i normativa del portal de Transparència de l'Ajuntament de Folgueroles.

Darrera actualització: 15.09.2022 | 13:45
Darrera actualització: 15.09.2022 | 13:45