Altres plans

 • Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI+ de la Mancomunitat la Plana

  El Ple de l'Ajuntament de Folgueroles, en sessió ordinària del dia 31 de gener de 2023, va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Folgueroles al Pla d'Igualtat de gènere i LGTBI+ de la Mancomunitat la Plana, aprovat per l’Assemblea General de la Mancomunitat La Plana, en sessió ordinària del dia 15 de desembre de 2022.

 • Pla de planificació i gestió turística de Folgueroles

  El pla de planificació i gestió turística va destinat a ordenar i categoritzar el ric material existent sobre turisme literari, naturalista i cultural, definir quines són les propostes més emblemàtiques i amb més possibilitat de recorregut des del municipi, dinamitzar els establiments comercial locals perquè vegin el turisme com una font d'ingressos i, finalment, definir quins són els eixos principals de l'atracció turística del municipi per, més endavant, poder crear producte.

   

 • Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l'art. 2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals

  La delimitació és una obligació establerta per l'article 2 de la Llei 5/2003, (de caràcter previ a les obligacions previstes a l'article 3 de l'esmentada Llei) que consisteix en què l'ajuntament ha de determinar, mitjançant plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta. L'acte de delimitació té les funcions següents:

  • Definir l'àmbit material d'aplicació de la Llei 5/2003.
  • Establir les fases d'execució dels treballs encaminats a l'adopció de les mesures de prevenció d'incendis.

  Respecte a les urbanitzacions que es troben dins de dos o més termes municipals s'ha d'arribar a l'adopció de convenis interadministratius amb la finalitat de coordinar la delimitació del territori que afecta a cada una (art. 4.6 de la Llei 5/2003).

 • Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Folgueroles

  El mapa de soroll és una representació gràfica, sobre plànol, de la situació acústica actual. Constitueix per a qualsevol municipi una eina bàsica de gestió ambiental, ja que la informació que conté és aplicable als camps d'urbanisme, transoprts, neteja. medi ambient, cultura i esbarjo, etc.

   

 • Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Folgueroles

  El Pla d’igualtat és el document que serveix per planificar la promoció de la igualtat de gènere i també per garantir que s’apliquen els mecanismes que fan efectius els drets de les persones relacionats amb la igualtat de gènere, la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i la no discriminació.

 • Pla Local de Joventut de Folgueroles 2021-2024

  El Pla Local de Joventut de Folgueroles és un document elaborat amb la voluntat d'orientar i planificar les polítiques de joventut municipals dels pròxims quatre anys.

 • Pla d'Actuació de Mandat (PAM) 2021-2023

  El Pla d'Actuació de Mandat (PAM) és l'instrument de planificació estratègica que marca el full de ruta a seguir per l'Ajuntament durant el mandat.

 • Pla d'Actuació per al curs 2020-2021 Llar d'Infants Municipal El Patufet

  Aquest pla preveu les mesures que es prenen a la Llar d'Infants per a la prevenció i control de la COVID-19

 • Pla d'Actuació Municipal d'Emergències per Incendis Forestals

  Aquest Pla preveu el protocol d'actuació en cas d'incendi forestal al municipi.

 • Portada del Pla Pla Director de l'Aigua

  Pla director del Servei d'Abastament d'Aigua del municipi de Folgueroles.

 • Catàleg de camins municipals de Folgueroles

  L'objecte d'aquest document és recollir, ordenar i processar les dades obtingudes dels principals camins de Folgueroles durant el treball de camp.

 • Pla d'accessibilitat

  Aquest Pla pretén proposar les intervencions i els criteris necessaris que s’han de dur a terme en els entorns de l’espai públic, l’edificació i el transport, estudiant tant els aspectes espacials com de comunicació que s’hagin de dur a terme per aconseguir aquest objectiu.

 • Pla de verificació d'activitats comunicades de Folgueroles

  En aquest document es planifiquen les inspeccions municipals de les activitats sotmeses als règims de comunicació, declaració responsable i d’aquelles activitats no subjectes a cap règim d’intervenció municipal diferent de les intervencions en matèria urbanística.

 • Mapa de capacitat acústica

  El mapa de capacitat acústica del municipi és l'instrument per a la gestió ambiental del soroll.

 • Portada del Pla Pla Director de Clavegueram

  Els objectius d'aquest Pla són: elaborar un inventari de la xarxa de sanejament que recopili tota la informació de la xarxa, realitzar un diagnòstic de la xarxa de sanejament...

Darrera actualització: 27.08.2020 | 13:34
Darrera actualització: 27.08.2020 | 13:34