Ple ordinari de 29 de març de 2022

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 23 de març de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 29 de març de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 25 de gener de 2022)
 2. Pla de planificació i gestió turística de Folgueroles
 3. Acceptació cessió d’una escultura de títol “Teixint la vida”
 4. Designació patró de la Fundació Jacint Verdaguer
 5. Sol.licitud de prorroga per a l’exercici 2023 del Conveni per al finançament del centre del servei d’atenció integral a la gent gran a l’àmbit rural
 6. Revisió del preu i de la subvenció de la concessió administrativa del servei públic municipal servei d’atenció integral a la gent gran a l’àmbit rural
 7. Modificació règim de dedicació i retribució del regidor de serveis

  B) MOCIONS

  C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

 1. Donar compte de l’informe emes en compliment de la Llei de morositat 15/2010 corresponent al quart trimestre de 2021
 2. Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2021
 3. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 18 de gener de 2022 al dia 18 de març de 2022
 4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2022 a 8 de març de 2022
 5. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 07.06.2022 | 18:34