Ple ordinari de 9 de febrer de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 4 de febrer de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 9 de febrer de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (Ple extraordinari de 28 de desembre de 2020 i Ple extraordinari de 20 de gener de 2021)
 2. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels residus municipals de Folgueroles
 3. Increment retribucions personal Ajuntament, exercici 2021
 4. Reconeixement de crèdits extrajudicials
 5. Proposta de nomenament del Jutge de Pau substitut
 6. Pròrroga contracte de gestió, mitjançant concessió, del servei públic d’abastament d’aigua potable
 7. Pròrroga contracte arrendament del terreny a Gas Natural Redes GLP S.A,, per a la instal·lació de distribució i emmagatzematge de GLP
 8. Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Folgueroles per a la prestació del servei de lectura mitjançant un bibliobús
 9. Aprovació conveni de col.laboració amb la Fundació l’Esquerda, per tal de millorar el coneixement, el manteniment i la difusió del jaciment ibèric del Casol de Puigcastellet

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

 1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 7 de novembre de 2020 al dia 31 de gener de 2021.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2020 a 2 de febrer de 2021.
 3. Donar compte de l’informe emes en compliment de la Llei de Morositat 15/2020 corresponent al quart trimestre de 2020
 4. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:38