Ple ordinari de 11 de maig de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 5 de maig de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 11 de maig de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (Ple ordinari de 23 de març de 2021)
  2. Presa de possessió com a regidor del senyor Jordi Grau Cardús
  3. Dedicació i retribució regidor
  4. Modificació de crèdits número 4/2021 (2021/245)
  5. Adhesió a l’acord marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01)
  6. Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Folgueroles per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT) per a la coordinació en matèria de protecció civil.

B) MOCIONS

      1.  Moció pel reconeixement de la discapacitat social

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

  1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 17 de març de 2021 al dia 3 de maig de 2021
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2021 a data 13 d’abril de 2021
  3. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:37