Ple ordinari del 26 de juliol de 2022

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 21 de juliol de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 26 de juliol de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 31 de maig de 2022)
 2. Aprovació Compte General de l’exercici pressupostari 2021
 3. Modificació de crèdits número 4/2022 (2022/406)
 4. Xifres de població a 1 de gener de 2022
 5. Ratificació proposta del Patronat de la Fundació Jacint Verdaguer de pròrroga del contracte de la directora de la Fundació Jacint Verdaguer 
 1. MOCIONS
 2. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ: 
 1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 25 de maig de 2022 al dia 14 de juliol de 2022
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2022 a 28 de juny de 2022
 3. Donar compte estat execució del primer semestre del pressupost exercici 2022
 4. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:35