Ple Extraordinari de 2 de novembre de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 27 d'octubre de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 2 de novembre de 2021 a les 19’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 21 de setembre de 2021)
  2. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2022
  3. Modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Folgueroles 
  4. Adquisició de maquinària tècnica a través de l'acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (Exp.2018.04)
Darrera actualització: 01.12.2021 | 13:57