Ple ordinari de 25 de gener de 2022

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 de gener de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 de gener de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 30 de novembre de 2021)
 2. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, any 2022
 3. Increment retribucions del personal de l’Ajuntament de Folgueroles, exercici 2022
 4. Aprovació relació llocs de treball de l’Ajuntament de Folgueroles
 5. Modificació plantilla personal Ajuntament de Folgueroles
 6. Aprovació de dies addicionals de permís per assumptes particulars per antiguitat del personal al servei de l’ajuntament de Folgueroles
 7. Aprovació del mapa estratègic de soroll i del mapa de capacitat acústica
 8. Rectificació error material acord de Ple de data 30 de novembre de 2021 d’adjudicació actuacions d’auditoria pública

  B) MOCIONS

  C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

 1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 24 de novembre de 2021 al dia 18 de gener de 2022
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre a 28 de desembre de 2021
 3. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 31.03.2022 | 09:36