Ple extraordinari de 27 d'octubre de 2020

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 22 d'octubre de 2020, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 27 d'octubre de 2020 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 22 de setembre de 2020)

  2. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2021

  3. Aprovació expedient de modificació de crèdits número 6/2020

  4. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

 

Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:39