Ple ordinari de 30 de novembre de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 24 de novembre de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 30 de novembre de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de 2 de novembre de 2021)
 2. Pressupost general de l’Ajuntament de Folgueroles per a l’exercici 2022, plantilla del personal i annexos
 3. Revisió de preus del contracte de gestió del servei municipal de llar d’infants, curs 2021-2022
 4. Revisió del preu de la concessió administrativa, del servei públic municipal Servei d’Atenció Integral a la Gent Gran a l’Àmbit Rural
 5. Adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions (Expedient 2018.06)
 6. Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Folgueroles
 7. Aprovació inicial del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Folgueroles
 8. Aprovació inicial del Pla Local de Joventut de Folgueroles 2021-2024

  B) MOCIONS

  C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

 1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 14 de setembre de 2021 al dia 23 de novembre de 2021
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre a 9 de novembre de 2021
 3. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 28.01.2022 | 09:23