Ple extraordinari urgent de 20 de gener de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 de gener de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària urgent del Ple municipal, que es durà a terme el dia 20 de gener de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació urgència sessió

2. Sorteig per al nomenament dels membres de les meses electorals per a les eleccions autonòmiques de 14 de febrer de 2021

 

Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:38