Ple ordinari de 21 de setembre de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 16 de setembre de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 21 de setembre de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 22 de juliol de 2021)
  2. Modificació de crèdits número 8/2021 (2021/404)
  3. Modificació periodicitat sessions ordinàries Ple 

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

  1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 14 de juliol de 2021 al dia 13 de setembre de 2021
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 23 de juny a 24 d’agost de 2021
  3. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:36