Ple ordinari del 24 d'octubre de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 d'octubre de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 24 d'octubre de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de l’1 d’agost de 2023)
  2. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2024
  3. Increment addicional 0,5 per cent retribucions del personal de l’Ajuntament de Folgueroles, exercici 2023
  4. Modificació règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions
  5. Moció per a l’instal.lació de canviadors de bolquers als equipaments municipals
  6. Moció per suport a les persones represaliades vuelta ciclista

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ

  1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 18 de juliol de 2023 al dia 18 d’octubre de 2023
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 1 d’agost de 2023 a data 3 d’octubre de 2023
  3. Donar compte estat execució del primer semestre del pressupost exercici 2023
  4. Precs i preguntes

 

 

Darrera actualització: 23.11.2023 | 14:49