Plans urbanístics

  • POUM

    El Registre de planejament urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

  • Revisió del POUM

    Avanç POUM: Anunci i documentació tècnica.

  • Modificacions del POUM, plans parcials i altres plans urbanístics

    En aquest apartat podreu consultar les modificacions del POUM, els Plans parcials aprovats, el Pla especial de protecció i millora del Consorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona i convenis urbanístics.

Darrera actualització: 04.03.2020 | 20:01
Darrera actualització: 04.03.2020 | 20:01