Abastament d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors).
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent. Ordenança fiscal núm. 15


Equip tècnic:

· Serveis Tècnics Municipals

· Agbar


Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient