Autorització cessió de dades per volants i certificats d'empadronament col·lectius

Des del mes de novembre de 2017, cal l'autorització de tots els membres majors d'edat residents en un mateix domicili per poder expedir volants i certificats d'empadronament col·lectius.

Amb l'entrada en vigor de la nova legislació referent a Protecció de Dades de Caràcter Personal (Resolució INE de 30 de gener de 2015), cal disposar d'autorització de cessió de dades personals dels membres de la unitat familiar per tal de poder emetre volants o certificats col·lectius (de convivència). Sense aquest consentiment, només es podran emetre certificats d'aquest tipus on constaran només les dades de la persona que el demana i un requadre on s'indica el número de persones que conviuen amb ella però sense que hi figuri cap dada personal.

En el cas de menors, són els seus pares o tutors legals els qui han d'autoritzar la cessió de dades.

Aquesta autorització té caràcter de permanent. En cas de voler revocar-la, caldrà que els interessats sol·licitin la revocació a l'Ajuntament.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Empleneu el model que correspongui i presenteu-lo a les oficines de l'Ajuntament de Folgueroles.

Darrera actualització: 03.05.2021 | 19:08