Acollida de persones nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com també dels seus drets i deures, costums, tradicions del país i de la ciutat.

Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Sessions de formació a persones i families
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Persones destinatàries:

Persones nouvingudes


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

  • Equip tècnic de Serveis Socials
  • Personal del Servei d'Atenció Ciutadana

Àrea responsable:

Àrea de Benestar Social