Ple ordinari del 31 de gener de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 26 de gener de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 31 de gener de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 29 de novembre de 2022)
  2. Increment retribucions del personal de l’Ajuntament de Folgueroles, exercici 2023
  3. Adhesió al Pla d’Igualtat de gènere i LGTBI+ de la Mancomunitat La Plana
  4. Incorporació al Pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’activitat d’hípica de la documentació requerida per al Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

  1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 23 de novembre de 2022 al dia 23 de gener de 2023.
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2022 a data 27 de desembre de 2022.
  3. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 27.04.2023 | 12:57