Ple ordinari del 29 de novembre de 2022

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 24 de novembre de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 29 de novembre de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

A. PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 18 d’octubre de 2022)
 2. Aprovació del pressupost general de l'ajuntament de Folgueroles per a l'exercici 2023, plantilla del personal i annexos
 3. Increment addicional 1,5 per cent retribucions del personal de l’Ajuntament de Folgueroles, exercici 2022
 4. Revisió de preus del contracte de gestió del servei municipal de llar d’infants, curs 2022-2023
 5. Actualització guia bàsica per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics
 6. Aprovació inicial del reglament del consell local d’infància i adolescència de Folgueroles
 7. Adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia
 8. Aprovació provisional del pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’activitat d’hípica.

B. MOCIONS

C. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

 1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 13 d’octubre de 2022 al dia 22 de novembre de 2022
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2022 a 8 de novembre de 2022
 3. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:35