Ple ordinari del 28 de novembre de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 23 de novembre de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 28 de novembre de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 24 d’octubre de 2023)
  2. Pressupost general de l’Ajuntament de Folgueroles per a l’exercici 2024, plantilla de personal i annexos
  3. Revisió de preus del contracte de gestió del servei municipal llar d’infants, curs 2023-2024
  4. Modificació de l’ordenança fiscal número 23 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal
  5. Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023, Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones
  6. Moció per canviar la piscina d’aigua salada aprofitant l’arranjament necessari
  7. Moció per renovar i posar senyals que falten en el municipi de Folgueroles

   B) MOCIONS

   C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

  1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 19 d’octubre de 2023 al dia 21 de novembre de 2023.
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2023 a data 7 de novembre de 2023.
  3. Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 29.02.2024 | 13:55