Ple ordinari del 27 de febrer de 2024

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2024, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 27 de febrer de 2024 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 28 de novembre de 2023)
 2. Sol·licitud de la pròrroga per a l’exercici 2025 del conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Folgueroles per al finançament del centre del servei d’atenció integral a la gent gran a l’àmbit rural (SAIAR), a Folgueroles.
 3. Aprovació inicial revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
 4. Moció per millorar els canals de comunicació del poble i facilitar l’accés de tothom al què passa als plens de l’Ajuntament.
 5. Moció per la consolidació de l’aparcament d’autocaravanes a la zona propera a la damunt.
 6. Moció per instal·lar una rampa d’accés a la piscina municipal aprofitant les obres de millora.
 7. Moció de suport a la pagesia

   B) MOCIONS

   C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

 1. Donar compte de l’informe emes en compliment de la llei de morositat 15/2010 corresponent al quart trimestre de 2023
 2. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 23 de novembre de 2023 al dia 16 de febrer de 2024.
 3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2023 a data 6 de febrer de 2024.
 4. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 22.02.2024 | 14:15