Ple ordinari del 25 d'abril de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 20 d'abril de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 d'abril de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 31 de gener de 2023)
 2. Modificació de crèdits número 2/2023 (2023/277)
 3. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 26 Taxa ús instal·lacions municipal i Ordenança Preu Públic Publicacions.
 4. Aprovació del projecte de modificació d’estatuts mancomunitat la plana
 5. Aprovació inicial del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SAM)
 6. Aprovació inicial del Reglament regulador de l’Espai de Treball Compartit Folgueroles (TFC) / COWORKING
 7. Aprovació inicial revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
 8. Adhesió a la Central de compres de la Generalitat de Catalunya
 9. Sol·licitud de la prorroga per a l’exercici 2024 del Conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Folgueroles per al finançament del centre del servei d’atenció integral a la gent gran a l’Àmbit Rural (SAIAR), a Folgueroles.
 10. Moció de suport als encausats de l’operació Judes i als represaliats de la societat civil independentista

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

 1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 24 de gener de 2023 al dia 17 d’abril de 2023.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2023 a data 21 de març de 2023.
 3. Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2022
 4. Donar compte de l'informe emes en compliment de la Llei de Morositat 15/2010 corresponent al quart trimestre de 2022
 5. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:34