Ple ordinari del 18 d'octubre de 2022

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 18 d'octubre de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

A. PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 26 de juliol de 2022
  2. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2023
  3. Conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació i/o gestió dels sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments, entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Folgueroles
  4. Modificació de crèdits número 8/2022 (2022/524)

B. MOCIONS

C. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

  1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 15 de juliol de 2022 al dia 11 d’octubre de 2022
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2022 a 27 de setembre de 2022
  3. Donar compte informe Sindicatura de Comptes Compte general de les corporacions locals, exercici 2020
  4. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 13.10.2022 | 14:55