Ple ordinari de 7 de juliol de 2020

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 2 de juliol de 2020, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 7 de juliol de 2020 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

a) Part resolutiva

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 21 d’abril de 2020)
  2. Aprovació inicial revisió del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Folgueroles
  3. Aprovació expedient de modificació de crèdits número 3/2020
  4. Aportació extraordinària Mancomunitat La Plana
  5. Aprovació festes locals de Folgueroles per a l’any 2020

b) Mocions

  1. Declaració institucional en motiu del 28 de juny de 2020, dia internacional de l’orgull  LGBTI

c) Part de control i fiscalització:

  1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 10 d’abril de 2020 al dia 11 de juny de 2020.
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2020 a data 9 de juny de 2020
  3. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:39