Ple ordinari de 31 de maig de 2022

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 25 de maig de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 31 de maig de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 29 de març de 2022)
 2. Segona modificació plantilla personal Ajuntament de Folgueroles, exercici 2022
 3. Modificació relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Folgueroles
 4. Modificació de crèdits número 2/2022 (2022/334)
 5. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 4 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal
 6. Aprovació inicial bases del procés participatiu dels pressupostos per a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Folgueroles
 7. Aprovació Conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Folgueroles pel finançament de les obres de construcció del dipòsit Sant Marc i analitzadors en continu
 8. Aprovació definitiva del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal
 9. Aprovació festes locals de Folgueroles per a l’any 2023
 10. Modificació nomenament representant a la Comissió de Comptes
 11. Modificació règim de dedicació i retribució regidor
 12. Ratificació Decret 2022/103 de rectificació error material acord de Ple de data 29 de març de 2022, del Conveni amb la Generalitat de Catalunya del SAIAR
 13. Moció per una Plana Viva, pel compliment de la Llei dels espais agraris, cap a un planejament urbanístic sostenible

  B) MOCIONS

  C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

 1. Donar compte decret revocació delegacions i noves delegacions regidors
 2. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 19 de març de 2022 al dia 24 de maig de 2022
 3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2022 a 10 de maig de 2022
 4. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 11.08.2022 | 09:38