Ple ordinari de 23 de març de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 23 de març de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (Ple ordinari de 9 de febrer de 2021)
  2. Actualització encomanda de gestió i conveni per a l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona
  3. Compromís aportació finançament actuacions a dur a terme a l’abastament d’Osona Sud
  4. Sol.licitud d’un nou conveni interadministratiu amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de 16 places de servei d’atenció integral a la Gent Gran a l’Àmbit Rural
  5. Modificació de crèdits número 3/2021 (2021/153)
  6. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

  1. Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost del 2020
  2. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 1 de febrer de 2021 al dia 16 de març de 2021
  3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2021 a 9 de març de 2021
  4. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:38