Ple ordinari de 22 de setembre de 2020

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 17 de setembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 22 de setembre de 2020 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

a) Part resolutiva

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 7 de juliol de 2020)
 2. Aprovació compte general de l’exercici pressupostari 2019
 3. Rectificació acord expedient de modificació de crèdits número 3/2020
 4. Aprovació expedient de modificació de crèdits número 5/2020
 5. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2020
 6. Ratificació acord Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2020 nomenant representant del Consell Esportiu d’Osona

b) Mocions

c) Part de control i fiscalització:

 1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 12 de juny de 2020 al dia 14 de setembre de 2020.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2020 a 14 de juliol de 2020.
 3. Donar compte estat execució del primer semestre del pressupost exercici 2020
 4. Donar compte decret línies fonamentals pressupost 2021
 5. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:39