Ple ordinari de 22 de juliol de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 22 de juliol de 2021 a les 19’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (Ple extraordinari de 22 de juny de 2021)
 2. Presa de possessió com a regidors dels senyors Jacinto Castillo Torre de Mer i Adelaida Nogué Bori
 3. Compte General de l’exercici pressupostaria 2020
 4. Adquisició de maquinària tècnica a través de l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (Exp.2018.04)
 5. Modificació contracte obres execució del projecte bàsic i executiu pavelló
 6. Aprovació Estudi de mobilitat i espai públic de Folgueroles
 7. Festes Locals de Folgueroles per a l’any 2022
 8. Xifres de població a 1 de gener de 2021

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ

 1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 4 de maig de 2021 al dia 13 de juliol de 2021
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2021 a 22 de juny de 2021
 3. Donar compte estat execució del primer semestre del pressupost exercici 2021
 4. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:37