Ple ordinari de 17 de novembre de 2020

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 12 de novembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 17 de novembre de 2020 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA 

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de 27 d’octubre de 2020)
  2. Ampliació, modificació i revocació de l’acord de delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació de les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.
  3. Revisió de preus del contracte de gestió del servei municipal de llar d’infants, curs 2020-201

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

  1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 15 de setembre de 2020 al dia 6 de novembre de 2020.
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2020 a 3 de novembre de 2020.
  3. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:38