Ple extraordinari urgent del 23 de juny de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 22 de juny de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària urgent del Ple municipal, que es durà a terme el dia 23 de juny de 2023 a les 8’00 hores. D'acord amb el que disposa l'article 81.1.a del Reglament d'Organització Funcionamenti i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.D. 2568/1986 de 28 de novembre)

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació urgència sessió

2. Sorteig per al nomenament dels membres de les meses electorals per a les eleccions a les corts generals 2023

Darrera actualització: 23.11.2023 | 14:50