Ple extraordinari del 28 de desembre del 2020

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 22 de desembre de 2020, s'ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 28 de desembre de 2020 a les 20'00 hores. D'acord amb el que disposa l'article 98 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

D'acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adaptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 17 de novembre de 2020)

2. Pressupost general de l'Ajuntament de Folgueroles per l'exercici 2021, plantilla del personal i annexos

3. Aprovació increment addicional del 0,3% de les retibucions 2020 del personal de l'ajuntament de Folgueroles

4. Adhesió de l'Ajuntament de Folgueroles al programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals que desenvolupa la Diputació de Barcelona

5. Adhesió de l'Ajuntament de Folgueroles a la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona de la Fundació Jacint Verdaguer en representació de la Casa Museu Verdaguer

6. Renovació transitòria del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal D'osona per a la recollida i acollida d'animals domèstics, abandonats o perduts

7. Delegació en el Consell Comarcal d'Osona de l'exercici de competències del servei de recollida i acollida d'animals domèstics, abandonats o perduts

8. Prorroga Pla Local de Joventud de Folgueroles 2017-2020

Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:38