Junta de Govern Local Extraordinària Urgent de 25 de novembre de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 25 de novembre de 2020, s’ha convocat sessió extraordinària urgent de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 25 de novembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Aprovació urgència sessió
  2. Bases i convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició de personal laboral en règim de contractació temporal de relleu de l'Ajuntament de Folgueroles
  3. Expedient per a l’alienació mitjançant subhasta pública d’un terreny ubicat al carrer Timó núm. 10, plecs de condicions i convocatòria de la licitació
Darrera actualització: 21.12.2020 | 17:12