Junta de Govern Local extraordinària de 5 d'agost de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 d'agost de 2022, s´ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 5 d'agost de 2022 a les 10'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Adjudicació contractació del servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles, amb caràcter reservat a centres especials de treball d’iniciativa social
  2. Aprovació memòria valorada per l’adequació d'una àrea d'autocaravanes al municipi de Folgueroles
  3. Acceptació ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa Sectorial Renovables 2030 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per a l’actuació millora de l’eficiència de l’enllumenat públic
  4. Autoritzacions i disposicions de despesa

 

 

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:49