Junta de Govern Local extraordinària de 23 de juliol de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 de juliol de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària urgent de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 23 de juliol de 2021 a les 09’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars, l’expedient de contractació i l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
Darrera actualització: 03.11.2023 | 15:02