Junta de Govern Local Extraordinària de 16 de juny de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 15 de juny de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 16 de juny de 2022 a les 17'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Contracte menor servei posta en marxa i manteniment aigua piscines municipals
  2. Contracte menor servei control accés piscines municipals i manteniment instal.lacions

 

Darrera actualització: 05.07.2022 | 08:28