Junta de Govern Local del 9 de novembre de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 5 de novembre de 2021, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 9 de novembre a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 26 d’octubre de 2021)
  2. Llicències urbanístiques
  3. Llicència segregació (Expedient 2021 428)
  4. Llicències ocupació domini públic
  5. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp. 2021 455)
  6. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants novembre 2021
  7. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
  8. Donar compte relació comunicacions presentades
  9. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 25.11.2021 | 12:37