Junta de Govern Local del 7 de novembre de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 2 de novembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 7 de novembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 17 d’octubre de 2023)
  2. Adjudicació contractació de les obres per la renovació de l’enllumenat públic de Folgueroles
  3. Classificació propostes presentades per a la contractació de les obres del projecte basic i executiu de reforma parcial de la planta baixa per a l’habilitació d’un punt jove a l’edifici de Can Dachs
  4. Contractació del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Ajuntament dins l’acord marc de subministrament d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2021.03)
  5. Projecte de les obres de millora de la piscina municipal de Folgueroles
  6. Aprovació liquidació del cànon de la concessió del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable corresponent al segon trimestre del 2023.
  7. Ratificar Decret sol.licitud subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya d’una subvenció per la restauració dels capgrossos de Folgueroles.
  8. Donar compte decret aprovació Pla de seguretat i salut de les obres per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló vell de Folgueroles.
  9. Donar compte decret designa director obra i coordinador seguretat de les obres instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló vell de Folgueroles i l’edifici de l’Ajuntament.
  10. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

 

Darrera actualització: 03.11.2023 | 09:14