Junta de Govern Local del 6 febrer de 2024

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 2 de febrer de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 6 de febrer de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 23 de gener de 2024)
  2. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació de les obres del projecte per la millora de la piscina municipal de Folgueroles, 1a fase.
  3. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, expedient de contractació i obertura del procediment per a la contractació del servei de dinamització juvenil de l’espai jove de Folgueroles.
  4. Concessió subvenció a la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, com a concessionari del servei d’atenció integral a la gent gran a l’àmbit rural
  5. Sol.licitud de subvencions del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l’any 2024
  6. Ratificació Decret d’aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres d’execució del projecte bàsic i executiu de la reforma parcial de la planta baixa per a l’habilitació d’un punt jove a l’edifici de Can Dachs
  7. Ratificació Decret sol.licitud subvencions a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la recuperació de dos pous
  8. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.02.2024 | 13:40