Junta de Govern Local del 5 de març de 2024

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 1 de març de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 5 de març de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 20 de febrer de 2024)
  2. Modificació Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Folgueroles relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut Escola Mossèn Cinto, curs 2023-2024.
  3. Sol·licitud pròrroga execució i justificació obres subvencionades dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024
  4. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 01.03.2024 | 14:49