Junta de Govern Local del 3 d'octubre de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 29 de setembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 3 d'octubre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 19 de setembre de 2023)
  2. Conveni amb la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu per la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Folgueroles de l’espai ubicat a l’avinguda Atlàntida, 38.
  3. Classificació propostes presentades per a la contractació de les obres per la renovació de l’enllumenat públic de Folgueroles
  4. Sol.licitud subvenció del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l’any 2023
  5. Ratificació Decret 2023/328, de data 29 de setembre de 2023, de sol.licitud d’adhesió inicial al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona, el Consorci LOCALRET, els Consells Comarcals, els Ajuntaments i els ens dependents d’aquests, adherits a la contractació centralitzada de la demarcació de Barcelona
  6. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

 

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:37