Junta de Govern Local del 28 de juliol de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 de juliol de 2020, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 28 de juliol de 2020 a les 18'00h D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 14 de juliol de 2020
2. Licències d'ús privatiu domini públic.
3. Concessió tarjeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat (EXP 2020_279)
4. Aprovació Plecs de Clàusules administratives particulars, expedient de contractació i obertura del procediment d'adjudicació del Projecte per la renovació de xarxes antigues en baixa del terme municipal de Folgueroles
5. Contracte menor assistència enginyer direcció obres pavelló
6. Iniciar procediment per alienació bé
7. Aprovació bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de procediment de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives, exercici 2020
8. Aprovació subvencions en règim de procediment de concurrència no competitiva per beneficiaris servei llar d'infants municipal de Folgueroles
9. Liquidació taxa serveis llar d'infants mes de juliol 2020
10. Certificació  1 Lot 2 d'obra del Projecte bàsic i executiu del Pavelló poliesportiu a Folgueroles
11. Certificació 4 Lot 3 d'obra del Projecte bàsic i executiu del Pavelló poliesportiu a Folgueroles
12. Quota Osona Turisme, any 2020
13. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
14. Propostes regidories

Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:49