Junta de Govern Local del 28 de desembre del 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcalde, de data 22 de desembre de 2020, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 28 de desembre de 2020 a les 18'00 hores. D'acord amb el que disposa l'Artcle 99.1 i 103 del Text Refòs de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.

D'acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstància excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionalment pel COVID-19, fa que s'hagin d'adaptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

ORDRE DEL DIA

1. Esborrany de les actes de les sessions anteriors (Junta de Govern Local ordinària del 15 de desembre de 2020)

2. Llicència urbanístiques i assabentats en règim de comunicació.

3. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, l'expedient de contractació i l'obertura del procediment d'adjudicació pel control horari del personal de l'Ajuntament de Folgueroles.

4. Aprovació bases reguladores que han de regir el procediment d'atorgament d'ajudes per als treballadors autònoms i comerços de Folgueroles efectats econòmicamentper la crisis sanitària de la Covid-19.

5. Ampliació termini per a l'execució dels Lots 2 i 3 de les obres d'execució del projecte bàsic i executiu pavelló poliesportiu.

6. Certificacions d'obra del Projecte bàsic i executiu del Pavelló poliesportiu a Folgueroles.

7. Liquidació del cànon de concessió aigua 2n trimestre 2020.

8. Padró taxa quota funerària any 2020.

9. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments.

10. Propostes regidories.

 

Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:46