Junta de Govern Local del 26 d'octubre de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 d'octubre de 2021, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 26 d'octubre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 19 d’octubre de 2021)
  2. Llicències urbanístiques
  3. Llicències ocupació domini públic
  4. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic per l’obra d’obertura de rasa de 17 m. per soterrar conductes de fibra òptica. Expedient 2019 381
  5. Certificació d’obra última del projecte bàsic i executiu del pavelló poliesportiu a Folgueroles
  6. Acceptació fons prestació per impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis
  7. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
  8. Donar compte relació comunicacions presentades
  9. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 27.10.2021 | 08:13