Junta de Govern Local del 23 de gener de 2024

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 19 de gener de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 23 de gener de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 9 de gener de 2024)
  2. Aprovació bases i convocatòria per a la concessió d’autoritzacions per a l’exercici de la venda ambulant al municipi de Folgueroles
  3. Modificació contracte del servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles
  4. Prorroga contracte de manteniment amb l’empresa GIROCOPI SL – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ SAU, dins l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i multifunció en les modalitat de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, Exp. 2017.02.
  5. Contracte basat de l’acord marc de serveis de col.laboració amb l’òrgan interventor en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya
  6. Aprovació Pla de seguretat i salut de les obres per la renovació de l’enllumenat públic de Folgueroles
  7. Ratificació Decret 2024/18 de data 16 de gener de 2024, de sol.licitud de subvenció de trofeus i medalles del Catàleg de serveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona
  8. Sol.licitud de subvencions del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, per l’any 2024.
  9. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 19.01.2024 | 14:30