Junta de Govern Local del 21 de novembre de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 17 de novembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 21 de novembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 7 de novembre de 2023)
  2. Adjudicació directa de l’arrendament del terreny destinat a aparcament per l’escola
  3. Contracte menor instal·lació telegestió del sistema de climatització de l’edifici de l’Ajuntament
  4. Contracte menor instal·lació elèctrica premuntada completa a l’ascensor l’IE Mossèn Cinto de Folgueroles
  5. Contracte menor redacció projecte bàsic i d’execució per les obres de millora a la piscina municipal
  6. Contracte menor instal·lació sistema de cloració per dipòsit d’aigua freda de reg al camp de futbol.
  7. Conveni de col·laboració amb Array Plàstics SL per la prestació del servei de vetllador escolar a l’Institut Escola Mossèn Cinto
  8. Anul·lació convocatòria del concurs oposició per la nomenament interí d’un arquitecte tècnic
  9. Ratificació Decret 2023/408 de data 14 de novembre de 2023, d’acceptació de subvenció del programa específic extraordinari d’autonomia local
  10. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 17.11.2023 | 09:54