Junta de Govern Local del 20 febrer de 2024

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 16 de febrer de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 20 de febrer de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 6 de febrer de 2024)
  2. Ocupació domini públic desplegament fibra òptica
  3. Acceptar la donació d’una col.lecció de fotografies sobre diverses activitats de Folgueroles amb destí a l’arxiu municipal de Folgueroles
  4. Contracte menor de serveis per a la poda de 138 plataners del Torrent i la Font del Glaç
  5. Compte de la gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió Tributària corresponent a l’exercici 2023
  6. Padró Taxa manteniment apartat de correus, any 2024
  7. Addenda al Conveni de col.laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Folgueroles relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut Escola Mossèn Cinto.
  8. Concessió subvenció nominativa a l’Institut Escola Mossèn Cinto, exercici 2024
  9. Sol.licitud taller cuina sense pares a la Diputació de Barcelona
  10. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 16.02.2024 | 14:19