Junta de Govern Local del 19 de setembre de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 15 de setembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 19 de setembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària de l’1 d’agost de 2023)
  2. Aprovació Plecs de clàusules administratives particulars, expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació de les obres del projecte bàsic i executiu de reforma parcial de la planta baixa per a l’habilitació d’un punt jove a l’edifici de Can Dachs
  3. Modificació Plecs de clàusules del procediment d’adjudicació directa de l’arrendament del terreny destinat a aparcament per l’escola
  4. Modificació projecte per la substitució de la gespa artificial del camp de futbol
  5. Subvencions atorgades per Diputació de Barcelona a executar per ens instrumental
  6. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

 

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:37