Junta de Govern Local del 17 d'octubre de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 16 d'octubre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 17 d'octubre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 3 d’octubre de 2023)
  2. Contracte menor obres arranjament parcs infantils
  3. Contracte menor substitució intercanviador plaques a l’Institut Escola Mossèn Cinto
  4. Execució projecte corresponent a la subvenció del Pacte d’Estat contra la violència de gènere de l’exercici 2023, per la Mancomunitat la Plana
  5. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

 

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:36