Junta de Govern Local de l'1 d'agost de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 21 de juliol de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 25 de juliol de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Constitució Junta de Govern Local
 2. Conveni de col·laboració interadministratiu Projecte “Cantem Junts”
 3. Contracte menor assistència enginyer
 4. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment per a l’adjudicació directa de l’arrendament del terreny destinat a aparcament per l’escola
 5. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació de les obres per la renovació de l’enllumenat públic de Folgueroles
 6. Aprovació padró Taxa manteniment apartat de correus, any 2023
 7. Concessió de subvencions en el marc de les bases reguladores en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives, any 2023
 8. Atorgament subvenció per concessió directa a la Fundació Jacint Verdaguer, exercici 2023
 9. Atorgament subvenció per concessió directa a la Fundació l’Esquerda exercici 2023
 10. Atorgament subvenció a la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, del contracte de gestió, mitjançant concessió, del servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural, exercici 2023.
 11. Acceptació subvencions del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona
 12. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

 

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:37