Junta de Govern Local de 9 de maig de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 5 de maig de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 9 de maig de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 25 d'abril de 2023)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Iniciar el procediment per a l'arrendament mitjançant adquisició directa del terreny ubicat al costat de l’Institut Escola Mn Cinto per zona d’aparcament.
 4. Contracte menor servei de director i monitor de lleure per el casal jove d’estiu anti-sofà
 5. Contracte menor subministrament equip de so per el pavelló vell
 6. Projecte per la renovació de l’enllumenat públic, obra civil, de Folgueroles
 7. Iniciar expedient per a la contractació de les obres del projecte per la renovació de l’enllumenat públic, obra civil, de Folgueroles.
 8. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació dels serveis de salvament i socorrisme, serveis esportius, recepció i consergeria, manteniment i neteja de la piscina municipal d’estiu de Folgueroles
 9. Conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Folgueroles per a la prestació d’assistència tècnica
 10. Bases i convocatòria del concurs oposició per al nomenament interí d’un arquitecte tècnic
 11. Sol.licitud subvenció publicació automitzada d’informació de transparència a la Diputació de Barcelona dins del Catàleg 2023.
 12. Acceptació subvencions del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona
 13. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants de maig 2023
 14. Bonificació ICIO expedients obres
 15. Devolució ingressos indeguts
 16. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 17. Donar compte relació comunicacions presentades
 18. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:39